رسانه‌ها، حضور حداکثری یا جامعه منفعل؟

رسانه ها ؛ حضور حداکثری یا جامعه ای منفعل؟
فرامرزدرخشنده:

درجهان امروزی قدرت رسانه درتاثیرگذاری برافکارعمومی وجریان سازی برهیچ کس پوشیده نیست و مدیران رسانه های بزرگ دنیا را درزمره مدیران ثروتنمد وصاحب قدرت به شمار می آورند.

دنیای امروز، دنیای اطلاعات است وآنانی واقعاً قدرتمند هستند که افکارعمومی را آنچنان که می خواهند، هدایت نمایند واین مهم با رسانه امکان پذیر است، رسانه ای که امروز براساس دانش ارتباطات جهان را مدیریت می کند.

درکشورمان نیزآرام آرام به قدرت وپیچیدگی علم ارتباطات ورسانه پی می برند؛ اگرچه با یکی دو دهه تاخیر نسبت به کشورهای پیشرفته!

امروزرسانه ها مشخص می کنند که چگونه فکرکنیم، چگونه عمل نماییم، به چه کسانی اعتمادکنیم، چگونه تصمیم بگیریم وچگونه گام برداریم؛ این ها واقعیت کنونی دنیای معاصرند وایران به عنوان کشوری درمنطقه خاورمیانه ازاین قاعده مستثنی نیست!

البته عوامل مختلفی درشکل گیری و اتخاذ تصمیمات مهم برای افکارعمومی و آحاد جامعه دخیل هستند که دراین مقال قصد بررسی آنها را نداریم لیکن با وجود تمامی مقاومت ها، رسانه ها به سرعت جایگاه خود را درکشورمان بازیافته و درتعیین بسیاری ازمسایل از جمله نتایج انتخابات موثر واقع می شوند.

درسال های بعداز پیروزی انقلاب، انتخابات متعددی درحوزه های اجراییه و قانو نگذاری داشته ایم و گرچه ملاک های گزینش افراد به تدریج تغییر کرده اند اما به هیچ عنوان نمی توان منکرنقش رسانه ها دربحث نحوه گزینش افراد ازگروه ها و جریانات مختلف گردید.

رسانه ها اراده کنند درحوزه های مختلف می توانند افراد را برجسته ویا به حاشیه برانند ودربحث انتخاب فرد یا افراد درجایگاه های مختلف از جمله مجلس شورا ی اسلامی این موضوع پررنگ تر خواهد بود؛ جایگاه رفیعی که درآن برای سرنوشت کشور درحوزه های متعدد تصمیم گیری می شود و نمایندگانی باید درخانه ملت جلوس کنند که برای سرنوشت ایران عزیز بهترین ومنطقی ترین تصمیمات را بگیرند.

درآستانه دو انتخابات بسیارمهم وسرنوشت سازخبرگان رهیری ومجلس شورای اسلامی هستیم و7 اسفند94 مردم ایران برای انتخاب خبرگان ونخبگان دردو مجلس تاثیرگذاربرامورات کشوربه پای صندوق های رای خواهند رفت.

حدود 12 هزارنفرازقشرهای مختلف مردم خود را واجد شرایط برای حضوردرمجالس خبرگان رهبری وشورای اسلامی دانسته وثبت نام نموده اند و درواقع 60 روزحساس وپرهیجان را پیش رو خواهیم داشت تا ملت غیور وحماسه ساز ایران از میان کاندایداهایی که ازفیلترهای نظارتی عبورخواهند کرد و صلاحیت اشان تایید خواهد شد، به گزینه های صالح وواجدشرایط رأی دهند.

دراین میدان حساس ونفس گیروظیفه نخبگان وفرهیختگان و صاحبان فکر واندیشه از جمله رسانه ها و اصحاب رسانه که نقش مهمی را درتاثیرگذاری برافکارعمومی ایفاء می کنند، چیست؟

نقش وجایگاه بسیاررفیع مجلس خبرگان رهبری کاملاً روشن است و انشاء الله شایسته ترین ومجرب ترین عزیزان دراین جایگاه جلوس خواهند کرد و به وظایف خطیر خویش عمل خواهند نمود.

دراین مقال تلاش داریم جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی را بازگو نموده و نقش صاحبنظران وصاحبان اندیشه وتاثیرگذار برافکارعمومی به ویژه رسانه ها را درانتخاب افراد اصلح وشایسته بررسی و تبعات گزینش ناصحیح را که بازهم رسانه ها می توانند نقش آفرین باشند، متذکرشویم. اتفاق نامیمونی که بعضاً درمجالس ادوارگذشته رخ داد وکشورعزیزمان هزینه های سنگینی را درعرصه های ملی وبین المللی متحمل گردید.

درباب اهمیت ویژه مجلس شورای اسلامی امام راحل تاکید داشتند که مجلس در راس امور است و رهبرمعظم انقلاب به کرات بر جایگاه رفیع مجلس ونقش آن درتصمیم گیری های مهم کشورتاکید نموده اند.

آحاد مردم شریف وفهیم ایران اسلامی دراین سی واند سال بارها وبارها انتخابات را تجربه نموده و غالباً با انتخاب افراد اصلح ومجرب نقش به سزایی درپیشبرد امورایفاء نموده اند که البته نمی توان نقش رهبران فکری وصاحبان اندیشه وقلم درشکل گیری افکاررا منکرشد.

رهبرمعظم انقلاب اسلامی همواره دربیانات خویش برانتخاب افرادشایسته ودلسوز ومتعهد به اهداف و آرمانهای مقدس نظام تاکید فرموده و تصریح کرده اند که حضورنمایندگانی که نگاه ملی وبین المللی به مسایل داشته و اندیشه های ناب برای گره گشایی از مشکلات مردم داشته باشند، می تواند کشورعزیزمان را درمسیرسعادت وبهروزی قرار دهد.

رسانه ها درهرشکل وساختاری که قابل تصور باشند، چه دربعد ملی وچه درسطوح استانی ومنطقه ای می توانند راهنمایانی امین ومعتمد برای آحاد مردم بوده وبسترهای لازم برای یک انتخاب صحیح را فراهم نمایند اگرچه عکس این موضوع هم می تواند رخ دهد- مصادیق این وضعیت اقل هستند-.

تجربه انتخابات مجلس درگذشته نشان می دهد که برخی افراد وگروه ها با حربه های مختلف وازجمله توسل به رسانه ها- که به دلایل متعددی ابزاری برای تحقق اهداف آنها می شوند- افکارعمومی را تحت تاثیرقرار داده ودرمهمترین مرکز تصمیم گیری امورات کشورافرادی را برکرسی مجلس می نشانند که متأسفانه نگاه ملی وبین المللی به مسایل نداشته وصرفاً منافع گروهی وحزبی را پیگیری می کنند واتفاقاً خیلی خوب هم شعارمی دهند و سخنانشان پرشور است.

مجلس نهادی مقدس ومهمترین مرکز تصمیم گیری برای تعیین سرنوشت کشوردرعرصه های مختلف است و حضورافرادی دلسوز وشایسته و متعهد برای امرمهم قانون گذاری ونظارت برنحوه اجرای قوانین درکشورازاهم واجبات بوده وقطع به یقین انتخاب آگاهانه ازاوجب واجبات است ودرمیان عواملی که درانتخاب صحیح مردم دخیل می باشند، بی شک رسانه ها نقش وجایگاهی خاص خواهند داشت.

همانگونه که رسانه ها می توانند جامعه ای منفعل را به جامعه ای فعال وپویا تبدیل نموده وآحاد مردم را به مشارکت گسترده درامربسیارمهمی همچون انتخابات دعوت نمایند، می توانند چراغ راه آینده کشور باشند وتصویری صحیح وشفاف ازجامعه ارایه نموده و افراد واقعاً مخلص وکاربلد ومتخصص ومتعهد را به مردم معرفی و ازوقوع هرگونه انحرافی که جامعه را درمسیرپسرفت قرار خواهد داد، پیشگیری نمایند.

البته بگذریم ازاین که به دلیل شرایط اقتصادی ومعیشتی برخی همکاران، این عزیزان به ناچار وناخواسته مجریان برنامه ها واهداف برخی افراد وگروه هایی می شوند که با گذشت زمان نیات آنان برهمگان برملا می شود اما درمجموع خانواده بزرگ رسانه درجای جای ایران عزیز وهمچنین استان مستعد وپرظرفیت مازندران که با همت دولت تدبیر وامید گام درمسیردشوار توسعه وسازندگی وجبران عقب افتادگی های گذشته برداشته ، وظیفه ای خطیرو بسیارمهم دارند وآن تلاش برای فراهم کردن حضورحداکثری آحاد مردم درپای صندوق های رای و ایجاد شور ونشاط انتخاباتی وآگاه نمودن مردم برای انتخابی صحیح و گزینش نمایندگانی شایسته برای دفاع از حقوق مردم استان وتلاش برای عمران و آبادی مازندران است.

خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و مارستگار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.